Termíny

1.9.2015 - 31.8.2017 - Harmonogram - ZS 2016/2017 a LS 2016/2017

Hledat
Pokročilé hledání
Pracovní stáž

Absolvování pracovní stáže v zahraničí je nezbytnou podmínkou pro graduaci v programu CEMS MIM a získání diplomu CEMS MIM. Jejím hlavním cílem je poskytnout studentům možnost aplikovat teoretické znalosti získané studiem v praxi.

Internship nelze absolvovat během prvního roku programu, kdy se studenti soustředí na jeho jiné povinné součásti (blokový seminář, semestr na zahraniční škole atd.).

Mezi základní podmínky, které musí pracovní stáž v rámci programu CEMS MIM splňovat (platí pro všechny níže uvedené možnosti - ať již s finanční podporou či bez), patří:

 • délka trvání min. 10 týdnu bez přerušení,
 • práce na plný úvazek,
 • mezinárodní prostředí,
  (absolvování stáže je možné pouze mimo zemi původu, mimo zemi, kde student absolvoval střední školu příp. mimo zemi, v které se nachází domácí univerzita; z důvodu nedostatečné garance prvku mezinárodního prostředí nelze studentům VŠE uznat ani stáž absolvovanou na Slovensku)
 • náplň práce na profesionální úrovni  s dostatečnou mírou autonomie, ideálně práce na jednom či více projektech,
 • před zahájením stáže je nutné nechat si schválit přijímací institucí i akademickým ředitelem programu Learning Agreement for Traineeships (viz sekce Dokumenty níže),
 • po ukončení stáže má student povinnost odevzdat „CEMS Internship Evaluation form“ - potvrzení o trvání a výsledcích pracovní stáže, které vyplní přijímající firma (opět viz sekce Dokumenty níže).

Více informací k internshipu v rámci programu CEMS/MIM naleznete v „CEMS Internship Guide 2014-2015“ a na stránkách www.cems.org/mim/curriculum/internship (pouze v AJ).

 

DRUHY STÁŽÍ - dle finanční podpory a začlenění do studijního plánu na VŠE

1) CEMS internship - pouze pro splnění podmínek stanovených aliancí CEMS, bez uznání do studia oboru IM na VŠE a finanční podpory

2) Pracovní stáž ERASMUS+ - v rámci EU - s finanční podporou z EU, nutné uznání do studia na VŠE (3IG710 - 6 ECTS, hV)

3) Pracovní stáž mimo program ERASMUS tj. v zemích mimo EU/EHP nebo čerpání grantu ERASMUS na pracovní stáž již v minulosti - s finanční podporou ze zdrojů VŠE, nutné uznání do studia na VŠE (3IG710 - 6 ECTS, hV)

a

1) CEMS Internship - bez finanční podory a uznání do studia na VŠE

Chcete-li absolvovat stáž, pouze pro splnění podmínek stanovených aliancí CEMS a není pro Vás rozhodující uznání do studia či finanční podpora, je pro Vás tato varianta nejvhodnější.

Tento druh stáže je možné absolvovat kdykoliv během studia v programu CEMS/MIM s výjimkou prvního roku studia v programu, kdy studenti absolvují jiné povinné součásti programu (blokový seminář, semestr na zahraniční škole atd.). Dokonce jej lze absolvovat až po ukončení studia na VŠE (do 1,5 roku od jeho ukonční, viz http://www.cems.org/mim/gradings-graduation/graduation-requirements).

CEMS Internship musí splňovat všechny podmínky uvedené výše.

 

2) Pracovní stáž s finanční podporou z programu ERASMUS+

Jedná se o vhodnou variantu, pokud chcete absolvovat stáž na území EU (podrobnější specifikace dále), která splní nejen podmínky aliance CEMS, ale rádi byste čerpali i finanční podporu a chtěli byste získat 6 ECTS do studijního plánu/volitelných předmětů na VŠE.

Od akademického roku 2014/2015 mohou studenti programu International Management/CEMS MIM využít možnosti a požádat o finanční příspěvek programu Erasmus + (dříve 2010/2011 - 2013-2014 LLP/Erasmus) na dobu realizace zahraniční pracovní stáže (internship).

Obecná charakteristika programu Erasmus je popsána ve speciální sekci webových stránek OZS (Oddělení zahraničních styků).

Nejdůležitější společné podmínky účasti v programu Erasmus+ jsou:

 • Vysílaný student musí být řádně zapsán ke studiu na vysílající škole v průběhu celého svého pobytu v zahraničí.
  Je tedy vyloučeno, aby před ukončením pobytu v zahraničí ukončil své studium na domácí vysoké škole (splněním všech předepsaných studijních povinností a složením státních závěrečných zkoušek).
 • Do akademického roku 2009/10 platilo, že student musí být občanem státu zapojeného do Programu celoživotního učení (LLP) nebo mít ve státě zapojeném do progamu trvalý pobyt, případně status uprchlíka. Od akademického roku 2010/11 jsou oprávněni se programu Erasmus účastnit i občané jiných zemí, kteří v zemi zapojené do programu Erasmus studují v akreditovaném studijním programu.
 • Každý student je oprávněn se zúčastnit za dobu svého vysokoškolského studia, ať už bylo realizováno na jedné nebo více vysokoškolských institucích, v rámci programu Erasmus pracovní stáže jednou.

a

Doplňující podmínky k pracovní stáži s podporou z progarmu Erasmus +

Minimální délka pracovní stáže je 10 týdnů (specificky stanoveno VŠE, program Erasmus vyžaduje pouze 8 týdnů, taková stáž by ale nesplnila podmínky stanovené CEMS) , maximální 12 měsíců (jde pouze o formální požadavek, finanční podporu na VŠE lze získat pouze na 10 týdnů, v dalším období bude student pobírat tzv. zero-grant).

Pracovní stáž lze uskutečnit pouze v zemi zapojené do Programu Erasmus. Od akademického roku 2011/2012 je do Programu celoživotního učení plně zapojeno i  Švýcarsko a Chorvatsko,  pracovní stáž v těchto zemích lze tedy realizovat za standardních podmínek.

Pracovní stáž není možné realizovat v institucích a dalších orgánech Evropské Unie, v organizacích spravujících programy Evropské Unie z důvodu zabránění možnému střetu zájmů nebo dvojímu financování a v národních diplomatických misích v zahraničí.

Podmínkou je také práce na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu.

VŠE jako domácí univerzita má povinnost studentovi v souladu s pracovním plánem zajistit plné uznání splněných povinností do studia. Řádně absolvovaná pracovní stáž bude studentům uznána jako speciální předmět "Pracovní stáž v zahraničí" (3IG710, hV) s kreditovým ohodnocením 6 ECTS. Tento předmět bude samozřejmě i součástí Dodatku k diplomu (tzv. Diploma Supplement).

a

Finanční zajištění pracovní stáže v rámci programu Erasmus+

Student obdrží stipendium od VŠE z prostředků programu ERASMUS. Stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc pobytu v zahraničí jako příspěvek na zvýšené náklady tohoto pobytu. Částky se liší dle cílové země z rozhodnutí Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP).

Přehled paušálních částek stipendia na pracovní stáž na 1 měsíc pobytu v zahraničí v jednotlivých zemích pro akademický rok 2014/2015

Pro přidělování stipendií na pracovní stáže si VŠE stanovila dodatečnou podmínku - stipendium se uděluje na 10 týdnů (2,5 měsíce) pobytu, a to i v případě delšího trvání pracovní stáže.

a

Shrnutí postupu při zařizování pracovní stáže v rámci programu Erasmus+

 1. Faktické zařízení stáže (kontakt s firmou, vyjasnění podmínek a trvání atd.)
 2. Odsouhlasení splnění formálních podmínek stáže s ohledem na pravidla CEMS– předložení Training Agreement ke kontrole koordinátorce pro pracovní stáže
 3. Formální odsouhlasení stáže akademickým ředitelem programu –podpis Training Agreement
 4. Formální potvrzení trvání a pracovní náplně stáže přijímajícím podnikem – podpis Training Agreement
 5. Žádost o stipendium ERASMUS – odevzdání Training Agreement potvrzeného oběma stranami koordinátorce pro pracovní stáže
 6. Přidělení stipendia ERASMUS – podpis Účastnické smlouvy (Finanční dohody)
 7. Výplata stipendia
 8. Vyúčtování stipendia – odevzdání dokumentu potvrzujícího délku pobytu a hodnocení pracovní stáže (CEMS Internship Evaluation Form) a vyplnění závěrečné zprávy
 9. Uznání pracovní stáže do studia – záznam v Dodatku k diplomu (tzv. Diploma Supplementu)

a

Dokumenty - pracovní stáž ERASMUS

 • 2016 Learning Agreement for Traineeships (.doc) - přineste podepsaný Vámi a přijímací institucí koordinátorce programu.
 • Účastnická smlouva (dříve finanční dohoda) - není dostupná on-line, vyplní s vámi koordinátorka programu. Jde o dokument, na jehož základě student obdrží stipendium.
 • Bank Account Details (must be open via Internet Explorer).
 • CEMS Internship Evaluation Form_VSE (.doc)- certifikát potvrzující délku stáže a dosažené výsledky/hodnocení
 • Závěrečná zpráva studenta (formulář je dostupný na http://www.naep.cz)

a

3) Pracovní stáž mimo program ERASMUS +, s finanční podorou ze zdrojů VŠE

Jedná se o vhodnou variantu, pokud chcete absolvovat stáž mimo území EU (podrobnější specifikace dále), která splní nejen podmínky aliance CEMS, ale rádi byste čerpali i finanční podporu a chtěli byste získat 6 ECTS do studijního plánu/volitelných předmětů na VŠE.

Od letního semestru 2011 mohou studenti programu International Management/CEMS MIM využít možnosti a požádat o finanční příspěvek i v případě, že pracovní stáž (internship) v rámci programu CEMS MIM budou realizovat v zemi, která není zapojena do programu Erasmus nebo v případě, že grant na pracovní stáž v rámci programu Erasmus v minulosti již čerpali.

a
Žádost o přidělení stipendia je možné podat pouze při splnění následujících podmínek:

 • Vysílaný student musí být řádně zapsán ke studiu na vysílající škole v průběhu celého svého pobytu v zahraničí, je tedy vyloučeno, aby před ukončením pobytu v zahraničí ukončil své studium na domácí vysoké škole (splněním všech předepsaných studijních povinností a složením státních závěrečných zkoušek).
 • Minimální délka pracovní stáže je 10 týdnů.
 • Podmínkou je také práce na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu.

Řádně absolvovaná pracovní stáž bude studentům uznána jako speciální předmět „Pracovní stáž v zahraničí“ (3IG710, hV) s kreditovým ohodnocením 6 ECTS. Tento předmět bude samozřejmě i součástí Dodatku k dipomu (tzv. Diploma Supplement).

Student obdrží stipendium od VŠE ze Stipendijního fondu VŠE. Stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc pobytu v zahraničí jako příspěvek na zvýšené náklady tohoto pobytu. Částky se liší dle cílové země - v případě zemí mimo EU/EHP se jedná o částku 10.000 Kč na měsíc pobytu, v zemích EU/EHP se jedná o ekvivalent částky stanovené v rámci programu ERASMUS (viz výše). Pro přidělování stipendií na pracovní stáže VŠE stanovila dodatečnou podmínku – stipendium se uděluje max. na 10 týdnů (2,5 měsíce) pobytu, a to i v případě delšího trvání pracovní stáže.

a

Shrnutí postupu při zařizování pracovní stáže mimo program ERASMUS

 1. Faktické zařízení stáže (kontakt s firmou, vyjasnění podmínek a trvání atd.)
 2. Formální potvrzení trvání a pracovní náplně stáže přijímajícím podnikem – podpis Learning Agreement for Traineeships
 3. Odsouhlasení splnění formálních podmínek stáže s ohledem na pravidla CEMS– předložení Learning Agreement for Traineeships ke kontrole koordinátorce pro pracovní stáže
 4. Formální odsouhlasení stáže akademickým ředitelem programu – podpis Learning Agreement for Traineeships
 5. Přidělení stipendia – Rozhodnutí o udělení stipendia ze Stipendijního fondu VŠE
 6. Výplata stipendia (na bankovní účet evidovaný v InSISu)
 7. Vyúčtování stipendia
  (1) odevzdání dokumentu potvrzujícího délku pobytu a hodnocení pracovní stáže (CEMS Internship Evaluation Form)
  (2) vyplnění závěrečné zprávy v InSIS
 8. Uznání pracovní stáže do studia – záznam v Dodatku k diplomu (tzv. Diploma Supplement)

a

Dokumenty - mimo program ERASMUS

aKontakty

Ing. Klára Vítečková
e-mail: klara.viteckova@vse.cz
telefon: +420 224 098 525

a

Důležité odkazy

http://www.cems.org/mim/curriculum/internship

http://www.naep.cz

Přehled nabídky pracovních pozic/stáží u CEMS korporátních partnerů